1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 2. Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. so sídlom

Južná Trieda 48, 040 01 Košice Košice, Slovenská republika, IČO: 46 015 906, IČ DPH: SK2023186264, zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 27067/V.

 

 1. Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytne na základe
  objednávky služby (online formulár alebo e-mailová objednávka).
 2. Predmetom podnikania Poskytovateľa je poskytovanie služieb, najmä prekladateľských služieb (ďalej len
  prekladateľské služby“), tlmočníckych služieb (ďalej len „tlmočnícke služby“) a korektúr podľa požiadaviek
  uvedených v objednávke Objednávateľa.
 3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká: a) na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej,
  elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom ONLINE formuláru na webovej stránke Poskytovateľa) alebo
  objednávky doručenej osobne a na základe potvrdenia objednávky.
 4. Predmetom plnenia je poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom Poskytovateľom; b) na základe uzatvorenia
  zmluvy, na dobu určitú alebo neurčitú, o poskytovaní služieb (prekladateľské a tlmočnícke služby), (ďalej len „zmluva
  o poskytovaní služieb
  “)
 5. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné písomne meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou
  oboch zmluvných strán, ak nie je uvedené inak.
 6. Poskytovateľ sa objednávkou zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom termíne podľa objednávky (prekladateľské služby), zabezpečiť tlmočníka (tlmočnícke služby).
 7. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje za požadované prekladateľské alebo tlmočnícke služby zaplatiť
  Poskytovateľovi odmenu v lehote splatnosti podľa vystavenej faktúry, do 14 dní ak nie je dohodnuté inak. Pokiaľ
  nedôjde k úhrade faktúry do doby splatnosti. Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia odmeny za poskytnuté
  služby zverejniť Objednávateľa (Obchodný názov firmy, fakturačné údaje, meno objednávateľa, e-mail objednávateľa
  a názvy firiem, v ktorých momentálne vystupuje ako konateľ alebo spoločník) na podstránke Neplatiči, na webovej
  stránke prekladaj.sk alebo na akejkoľvek inej verejnej webovej stránke a taktiež informovať o tejto skutočnosti
  iné fyzické a právnické subjekty. Objednávateľ s touto skutočnosťou súhlasí okamihom, kedy si objedná službu.
  Všetky služby sú poskytované na základe týchto obchodných podmienok a potvrdením každej objednávky zákazník
  súhlasí s nimi.
 1. Poskytovateľ každú prijatú objednávku písomne, alebo telefonicky potvrdí bez zbytočného odkladu. Za potvrdenie
  objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od
  Objednávateľa. Služba sa začne vyhotovovať po vykonaní úhrady za preklad bankovým prevodom na základe odoslanej faktúry alebo v hotovosti.
 2. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má
  sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.
 3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh
  Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke. Potvrdením objednávky Objednávateľ prijíma tieto obchodné
  podmienky spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o.
 1. PREDMET PLNENIA
 2. Predmetom prekladateľských služieb je vyhotovovanie prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „preklad“) pre
  Objednávateľa na základe objednávok uskutočnených a potvrdených Poskytovateľom a podmienok uverejnených na
  webovej stránke prekladaj.sk.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu Zmluvy pred poskytnutím služby.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s informáciami v akomkoľvek dokumente určenom
  Objednávateľom na preklad ako s dôvernými informáciami. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takéto dôverné informácie,
  nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa ďalej kopírovať a/alebo poskytovať tretím osobám
  s výnimkou tretích osôb, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej
  korekcie alebo inej úpravy textu.
 6. Poskytovateľ je oprávnený pre svoje vlastné potreby, najmä pre účely správy Objednávateľových prekladov ako i
  z dôvodu prehľadu v terminológii Objednávateľa, ponechať si po dobu 5_tich rokov kópiu originálu dokumentu,
  určeného na preklad, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi vyhotovený preklad v dohodnutej lehote ktorá je dohodnutá v objednávke.
  Dohodnutá lehota je dodanie služby je informatívna, môže sa odlišovať od nepredvídateľných okolností a vyššej
 8. REKLAMÁCIA
 9. Reklamácia sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa,
  keď vznikla Objednávateľovi povinnosť prevziať vyhotovený preklad podľa Objednávky. Ak sú nároky vyplývajúce zo
  zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, zanikajú. Poskytovateľ vyhodnotí reklamáciu bezodkladne, v prípadejej uznania má zákonné právo na jej odstránenie 30 dní.
 10. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným prekladom maximálne do výšky 100% ceny prekladu. Chybný preklad sa posudzuje v rámci reklamácie do 30 dní.
 11. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi právo na opravu prekladu s poskytnutím primeranej zľavy.
 12. Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou a ak sa
  preukázateľne odchýli od zmyslu zdrojového textu. V prípade poskytnutie viac ako 49% zľavy z ceny za preklad
  Objednávateľ nemá právo na vrátenie uhradenej čiastky.
 13. Oprávnenosť reklamácie v sporných prípadoch posúdia dvaja nezávislí prekladatelia, z ktorých každá zmluvná
  strana určí jedného. Náklady s vyhotovením posudku si každá zo Zmluvných strán hradí osobitne.
 14. Všetky oprávnené reklamácie je Poskytovateľ povinný vybaviť v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30-tich
  pracovných dní od uznania reklamácie. Poskytovateľ je v takom prípade povinný Objednávateľovi poskytnúť
  primeranú zľavu z ceny prekladu.
 15. STORNO ZÁKAZKY
 16. Ak dôjde k prijatiu objednávky od Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí
  Poskytovateľovi časť odmeny pripadajúcu na už preloženú časť textu + 10% storno poplatok z
  celkovej odmeny za preklad ak nebol preklad ešte vyhotovený vôbec. Zákazník môže zrušiť objednávku len počas
  pracovnej doby a to písomnou formou (e-mailom).
 1. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu maximálne do 15
  pracovných dní od dňa vykonania tlmočníckych služieb. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti závady
  uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným tlmočením maximálne do výšky 100% ceny
  tlmočenia.
 3. Uskutočnené tlmočnícke služby majú vady, ak nie sú uskutočnené v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb
  alebo objednávkou.
 4. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny
  tlmočenie.
 5. STORNO ZÁKAZKY
  Ak dôjde k prijatiu objednávky a platby Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený bez poplatkov zrušiť takúto objednávku najneskôr 7 dní pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb. Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku i po uplynutí takejto doby, najneskôr však do 72 hodín pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb, ak uhradí Poskytovateľovi 10% z odmeny za tlmočnícke služby. Ak Objednávateľ zruší objednávku neskôr, je povinný uhradiť 50% z odmeny za tlmočnícke služby.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za prekladateľské alebo tlmočnícke služby odmenu podľa
  cenníka prekladateľských služieb resp. cenníka tlmočníckych služieb platnom ku dňu objednávky (ďalej len „Cenník“)
  ak nebolo dohodnuté inak.
 2. V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku bude cena a podmienky takejto dodatočnej
  služby stanovené osobitnou dohodou zmluvných strán. Cena za preklad sa vypočítava výlučne z vyhotoveného
  prekladu, cena stanovená zo zdrojového textu je orientačná a môže sa odlišovať od finálnej ceny vypočítanej
  z prekladu.
 3. Odmena Poskytovateľa za každú vykonanú prekladateľskú alebo tlmočnícku službu na základe konkrétnej
  objednávky je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry
  Objednávateľovi. Poskytovateľ vystaví faktúru po vykonaní každej prekladateľskej alebo tlmočníckej služby.
 4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny podľa tohto článku vzniká Poskytovateľovi voči
  Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% so sumy, vo vzťahu ktorej je v omeškaní, a to za každý deň
  omeškania; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody
  presiahne výšku zmluvnej pokuty.
 5. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na
  účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom.
 1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné
  na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný
  za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.

  1. Objednávateľ sa zaväzuje nekontaktovať tlmočníkov Poskytovateľa, ktorí vykonávali pre Objednávateľa
   prekladateľské alebo tlmočnícke služby na základe zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Ak
   so súhlasom Poskytovateľa príde ku kontaktu medzi Objednávateľom a tlmočníkom, zaväzuje sa Objednávateľ
   neprejednávať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok danej alebo i inej prekladateľskej alebo tlmočníckej
   služby. Ak Objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosti v tomto odseku 2, Objednávateľa bude povinný zaplatiť
   Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €, a to za každé takéto porušenie, a to aj v prípade, že
   prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby nebudú riadne poskytnuté; právo na náhradu škody nie je touto
   zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak škoda presiahne výšku zmluvnej pokuty. Rovnaké podmienky platia aj
   pre tlmočníka, ktorý poskytuje Objednávateľovi tlmočnícku službu. Tlmočník sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi všetky dodatočné informácie o dodatočných úkonoch, ktoré sa vykonali a nebude inkasovať žiadne
   platby od Objednávateľa tlmočníckej služby. V opačnom prípade je povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody
   Objednávateľovi.
  2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

  5.        Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecné záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa ako aj
  zmluvné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

 1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Objednávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dohodami medzi zmluvnými stranami Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami.
 2. Dojednania medzi Objednávateľom a Poskytovateľom odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internete (http://www.prekladaj.sk).
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o., a sú platné a záväzné pre všetkých jej objednávateľov od 3. Novembra 2011.
 5. Pre spolupracovníkov a prekladateľov sú záväzné podmienky spolupráce uvedené na webovej stránke v samostatnej zložke „Spolupráca“.