1. „Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. so sídlom Južná Trieda 48, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 015 906 DIČ: SK2023186264, zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 27067/V alebo PREKLADAJ.SK, s.r.o. so sídlom Bauerova 30, 04023 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 032 131, zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo 37064/V alebo PREKLADAJ.EU, s.r.o. so sídlom Bauerova 30, 04023 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 328 783, zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo 37913/V.
 2. „Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytne na základe objednávky služby (online formulár alebo e-mailová objednávka).
 3. Predmetom podnikania Poskytovateľa je poskytovanie služieb, najmä prekladateľských služieb (ďalej len „prekladateľské služby“), tlmočníckych služieb (ďalej len „tlmočnícke služby“) a korektur podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa.
 4. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká: a) na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej, elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom ONLINE formuláru na webovej stránke Poskytovateľa) alebo objednávky doručenej osobne a na základe potvrdenia objednávky.
 5. Predmetom plnenia je poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom Poskytovateľom; b) na základe uzatvorenia zmluvy, na dobu určitú alebo neurčitú, o poskytovaní služieb (prekladateľské a tlmočnícke služby), (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“).
 6. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné písomne meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je uvedené inak.
 7. Poskytovateľ sa objednávkou zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom termíne podľa objednávky (prekladateľské služby), zabezpečiť tlmočníka (tlmočnícke služby).
 8. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje za požadované prekladateľské alebo tlmočnícke služby zaplatiť Poskytovateľovi odmenu v lehote splatnosti podľa vystavenej faktúry, do 15 dní ak nie je dohodnuté inak. Pokiaľ nedôjde k úhrade faktúry do doby splatnosti. Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia odmeny za poskytnuté služby zverejniť Objednávateľa (Obchodný názov firmy, fakturačné údaje, meno objednávateľa, e-mail objednávateľa a názvy firiem, v ktorých momentálne vystupuje ako konateľ alebo spoločník) na webovej stránke Neplatiči, na webovej stránke www.prekladaj.sk alebo na akejkoľvek inej verejnej webovej stránke a taktiež informovať o tejto skutočnosti iné fyzické a právnické subjekty. Objednávateľ s touto skutočnosťou súhlasí okamihom, kedy si objedná službu. Všetky služby sú poskytované na základe týchto obchodných podmienok a potvrdením každej objednávky zákazník súhlasí s nimi.
 1. Poskytovateľ každú prijatú objednávku písomne, alebo telefonicky potvrdí bez zbytočného odkladu. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od Objednávateľa.
 2. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.
 3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke. Potvrdením objednávky Objednávateľ prijíma tieto obchodné podmienky spoločnosti Agentúra Preklady a tlmočenie, s.r.o..
 1. PREDMET PLNENIA
  1. Predmetom prekladateľských služieb je vyhotovovanie prekladov a jazykových korektur (ďalej len „preklad“) pre Objednávateľa na základe objednávok uskutočnených a potvrdených Poskytovateľom a podmienok uverejnených na webovej stránke www.prekladaj.sk.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu Zmluvy.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s informáciami v akomkoľvek dokumente určenom Objednávateľom na preklad ako s dôvernými informáciami. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takéto dôverné informácie, nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa ďalej kopírovať a/alebo poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korekcie alebo inej úpravy textu.
  2. Poskytovateľ je oprávnený pre svoje vlastné potreby, najmä pre účely správy Objednávateľových prekladov ako i z dôvodu prehľadu v terminológii Objednávateľa, ponechať si po dobu 5_tich rokov kópiu originálu dokumentu, určeného na preklad, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi vyhotovený preklad v dohodnutej lehote ktorá je dohodnutá v objednávke. Dohodnutá lehota je dodanie prekladu je informatívna, môže sa odlišovať od nepredvídateľných okolností a vyššej moci. Ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať vyhotovený preklad/preklady, dostáva sa do omeškania s prevzatím takéhoto prekladu/prekladov a zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.
  4. Ak sa Poskytovateľ omešká dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote, Objednávateľovi vznikne voči Poskytovateľovi právo na zaplatenie zákonom stanoveného úroku z omeškania vo výške 0,05% z odmeny za prekladateľské služby, a to za každý deň omeškania. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty je odmena, ktorá sa ku dňu uzatvorenia zmluvy predpokladá (pri uzatvorení zmluvy sa predpokladá, že preložený text nebude mať rovnaký počet normostrán ako text určený na preklad, t.j. ako zdrojový text); ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, právo na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká; ak sa právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ustanovenie §545 ods. 3 Občianskeho zákonníka týmto nie je dotknuté.
 3. REKLAMÁCIA
  1. Reklamácia sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa, keď vznikla Objednávateľovi povinnosť prevziať vyhotovený preklad podľa Objednávky. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, zanikajú. Poskytovateľ vyhodnotí reklamáciu bezodkladne, v prípade jej uznania má zákonné právo na jej odstránenie 30 dní.
  2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným prekladom maximálne do výšky 100% ceny prekladu.
  3. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi právo na opravu prekladu s poskytnutím primeranej zľavy.
  4. Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou a ak sa preukázateľne odchýli od zmyslu zdrojového textu prípadne obsahuje gramatické a štylistické chyby.
  5. Oprávnenosť reklamácie v sporných prípadoch posúdia dvaja nezávislí prekladatelia, z ktorých každá zmluvná strana určí jedného. Náklady s vyhotovením posudku si každá zo Zmluvných strán hradí osobitne.
  6. Všetky oprávnené reklamácie je Poskytovateľ povinný vybaviť v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30-tich pracovných dní od uznania reklamácie. Poskytovateľ je v takom prípade povinný Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny prekladu.
 4. STORNO ZÁKAZKY
  1. Ak dôjde k prijatiu objednávky od Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí Poskytovateľovi časť odmeny pripadajúcu na už preloženú časť textu + 10% storno poplatok, najmenej však 10% z celkovej odmeny za preklad ak nebol preklad ešte vyhotovený vôbec. Objednávku je možné zrušiť výhradne písomnou formou (e-mailom) počas pracovnej doby (PO-PIA 8:00 – 16:00).
 1. PREDMET PLNENIA
  1. Predmetom tlmočníckych služieb je zabezpečovanie tlmočníckych služieb pre Objednávateľa na základe objednávok uskutočnených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom. Poskytovateľ zabezpečí kvalifikovaného tlmočníka.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu Zmluvy podľa Objednávky.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi bezprostredne písomne alebo elektronicky potvrdiť realizáciu tlmočníckych služieb. Ak Objednávateľ odmietne bez preukázateľného dôvodu prijať dohodnuté tlmočnícke služby, považuje sa táto skutočnosť za poskytnutie tlmočníckych služieb na základe objednávky. Poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a Objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť do 15 dní od jej vystavenia.
  2. Objednávateľ môže požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (dodatočný preklad, tlmočenie).
 3. REKLAMÁCIA
  1. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu maximálne do 15 pracovných dní od dňa vykonania tlmočníckych služieb. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti závady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú.
  2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným tlmočením maximálne do výšky 100% ceny tlmočenie.
  3. Uskutočnené tlmočnícke služby majú vady, ak nie sú uskutočnené v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou.
  4. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny tlmočenie.
 4. STORNO ZÁKAZKY
  1. Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený bez poplatkov zrušiť takúto objednávku najneskôr 7 dní pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb. Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku i po uplynutí takejto doby, najneskôr však do 72 hodín pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb, ak uhradí Poskytovateľovi 10% z odmeny za tlmočnícke služby. Ak Objednávateľ zruší objednávku neskôr, je povinný uhradiť 50% z odmeny za tlmočnícke služby.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za prekladateľské alebo tlmočnícke služby odmenu podľa cenníka prekladateľských služieb resp. cenníka tlmočníckych služieb platnom ku dňu objednávky (ďalej len „Cenník“) ak nebolo dohodnuté inak.
 2. V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou zmluvných strán. Cena za preklad sa vypočítava výlučne z vyhotoveného prekladu, cena stanovená pred objednávkou zo zdrojového textu je orientačná a môže sa odlišovať od finálnej ceny vypočítanej z prekladu.
 3. Odmena Poskytovateľa za každú vykonanú prekladateľskú alebo tlmočnícku službu na základe konkrétnej objednávky je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Objednávateľovi ak nie je dohodnuté inak. Poskytovateľ vystaví faktúru po vykonaní každej prekladateľskej alebo tlmočníckej služby.
 4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny podľa tohto článku vzniká Poskytovateľovi voči Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% so sumy, vo vzťahu ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.
 5. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom.
 1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje nekontaktovať tlmočníkov Poskytovateľa, ktorí vykonávali pre Objednávateľa prekladateľské alebo tlmočnícke služby na základe zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Ak so súhlasom Poskytovateľa príde ku kontaktu medzi Objednávateľom a tlmočníkom, zaväzuje sa Objednávateľ neprejednávať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok danej alebo i inej prekladateľskej alebo tlmočníckej služby. Ak Objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosti v tomto odseku 2, Objednávateľa bude povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €, a to za každé takéto porušenie, a to aj v prípade, že prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby nebudú riadne poskytnuté; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak škoda presiahne výšku zmluvnej pokuty. Rovnaké podmienky platia aj pre tlmočníka, ktorý poskytuje Objednávateľovi tlmočnícku službu. Tlmočník sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi všetky dodatočné informácie o dodatočných úkonoch, ktoré sa vykonali a nebude inkasovať žiadne platby od Objednávateľa tlmočníckej služby. V opačnom prípade je povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody Objednávateľovi.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
 5. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecné záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa ako aj zmluvné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Objednávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dohodami medzi zmluvnými stranami Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami.
 2. Dojednania medzi Objednávateľom a Poskytovateľom odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internete (http://www.prekladaj.sk).
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o., spoločnosti PREKLADAJ.SK s.r.o., spoločnosti PREKLADAJ.EU s.r.o. a sú platné a záväzné pre všetkých jej objednávateľov od 3. Novembra 2011.
 5. Pre spolupracovníkov a prekladateľov sú záväzné podmienky spolupráce uvedené na webovej stránke v samostatnej zložke „Spolupráca“.