Vážený návštevník, vstupom na internetové stránky prekladaj.sk, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami a súčasne sa zaväzujete tieto podmienky dodržiavať. Spoločnosť Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, opustite tieto internetové stránky.

Váš prístup na tieto stránky (t.j. prekladaj.sk) a ich využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným právnym predpisom. Akékoľvek použitie týchto internetových stránok, informácií v rámci nich alebo ich akejkoľvek časti inak ako pre osobnú nekomerčnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, spracovania, distribúcie alebo ich úpravy je výslovne zakázané. Použitie mimo osobnú nekomerčnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do autorských práv subjektov, ktorých dáta alebo diela sú súčasťou týchto internetových stránok. Porušenie tohto zákazu môže mať za následok závažné občianskoprávne a trestnoprávne následky.

Poskytnutie informácií na uvedených stránkach nemožno vykladať tak, že spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. udeľuje licencie na autorské práva alebo práva priemyselného vlastníctva. Bez písomného súhlasu oprávnenej osoby Slovenskej spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. nie je povolené kopírovať, prenášať, napodobovať, publikovať alebo šíriť ani žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok tak ani ich jednotlivé časti.

Obsah týchto internetových stránok obsahuje údaje a informácie zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. Obsah je priebežne aktualizovaný a publikované informácie musia byť posudzované vo vzťahu k momentu ich prvotného uverejnenia na týchto internetových stránkach. Spoločnosť Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. nenesie zodpovednosť za presnosť informácií publikovaných na týchto stránkach a použitie týchto informácií je na vlastné riziko ich príjemcu. Spoločnosť Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. nenesie právnu zodpovednosť za žiadne škody ani iné ujmy, ktoré vznikli použitím týchto informácií. Spoločnosť Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. tiež nezodpovedá za ujmu v akejkoľvek forme spôsobenú:

  • prístupom, použitím alebo nemožnosťou použiť dotknuté internetové stránky;
  • omeškaním, chybou alebo výpadkom prevádzky dotknutých internetových stránok alebo produktov, ktoré sú na nich alebo ich prostredníctvom ponúkané;
  • materiálmi, informáciami alebo odporúčaniami uverejnenými na týchto stránkach.